Trustees of RSST

 • Sri Akhilesh Babu. K.S
 • Sri R. Anantha Raman
 • Sri. M.R. Arvind
 • Sri S.M. Bala Krishna
 • Sri A.C. Chandrashekar Raju
 • Sri M.K. Dattaraj
 • Sri Dev Darshan Banad Viswanath
 • Sri C. Ganesh Narayan
 • Sri B.R. Viswanath Setty
 • Sri Pathi Shridhara
 • Sri K.C. Harendran
 • Smt Maya Chandra
 • Sri P.S. Nanda Kumar
 • Sri M.S. Prakash
 • Sri Pathi R. Raghunath
 • Sri M.K. Rama Chandra
 • Sri K.L. Ramesh
 • Justice Shivaraj Patil
 • Sri M.P. Shyam
 • Sri K.A. Sujit Chandan
 • Sri P.S. Venkatesh Babu
 • Sri M.S Vijaya Kumar
 • Sri C. Vinod Hayagriv
 • Sri A.S Vishnu Bharath
 • Sri N R Nandish
 • Sri S Suresh